Nulstil tags
ADHD-foreningen Fyn
Foreningen hjælper alle der på den ene eller anden måde er berørt af ADHD.
Autisme Ungdom Fyn
Autisme Ungdom Fyn stræber mod at skabe et stærkt fællesskab for unge autister og deres pårørende, i alderen 13 til 29 år, på Fyn. Vi laver sociale arrangementer, indtil videre har vi bl.a. været på brætspilscafé og holdt online arrangementer.
Bisiddergruppen
Hjælp og støtte til samtaler ved sagsbehandler, læge, jobcenter, bank, fogedretten m.m.
Cochlear Implant Foreningen
Støtte og rådgivning omkring Cochlear Implant (CI)
Dansk Blindesamfund Fyn
Dansk Blindesamfund varetager blinde og stærkt svagtsynedes interesser, for herigennem at sikre ligestilling med andre borgere i samfundet.
Dansk Handicap Forbund
Forbundet arbejder for at mennesker med fysiske handicap får samme muligheder som ikke-handicappede.
Danske Handicaporganisationer (DH)
DH arbejder for det fuldt inkluderende samfund, hvor personer med handicap har ret til fuld og lige deltagelse i samfundslivet.
Foreningen af Yngre Pensionister
Foreningen samler førtidspensionister, under 65 år, til kammeratligt og indholdsrigt samvær og medvirker i øvrigt til forbedring af førtidspensionisters forhold.
Foreningen Danske DøvBlinde
Foreningen arbejder for mere ligestilling og større mulighed for døvblinde og synshæmmedes deltagelse i samfundet på lige fod med andre.
Foreningen for Børn og unge med Handicap og deres Familier(FBHF)
FBHF’s formål er at skabe bedre vilkår for børn og unge med handicap. Gennem arrangementer og aktiviteter sættes det handicappede barn og dets familie i fokus.
Fyns Døveforening
Foreningens formål er at skabe netværk og sociale aktiviteter for døve på Fyn. Alle aldre er velkomne.
Hjernesagen (Kerteminde, Nyborg, Odense og Nordfyn)
Forening for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede og deres pårørende.
Hjerneskadeforeningen Fyn
Foreningen tilbyder støtte og tilbud til hjerneskadede og deres pårørende.
Hovedtropperne - Hjerneskadeforeningen (16-35 årige)
Tilbud målrettet 16-35 årige med erhvervet hjerneskade.
Høreforeningen Odense Lokalafdeling
Foreningen arbejder for at forbedre livsvilkårene for mennesker med nedsat hørelse, tinnitus og menière, samt for døvblevne og CI-opererede.
Landsforeningen autisme, Kreds Fyn
Formålet er at skabe de bedst mulige forhold for autistiske børn, unge og voksne.
Lev Odense - Livet med udviklingshandicap
Lev er en interesseorganisation og et fællesskab for mennesker med udviklingshandicap, deres familier og frivillige. Det vil sige, at Lev arbejder for respekt, inklusion og ligeværd
Lokalforeningen af fleks- og skånejobbere (LAFS) Odense og Fåborg Midtfyn
Interesseorganisation hvis målgruppe er fleks- og skånejobbere.
nedsatsyn.dk
At samle alle med et nedsat syn i en forening
Ordblinde/Dysleksiforeningen på Fyn
Varetager interesser for mennesker med ordblindhed over for myndigheder og offentligheden.
Polioforeningen - specialister i børnelammelse
Det overordnede mål er at forbedre livsvilkårene for personer med varige skader efter polio, gennem gratis råd og vejledning til alle personer med polio eller post polio.
Team U Frivillig
Foreningen der formidler og støtter udviklingshandicappede til frivillighedsjob
Udviklingshæmmedes Landsforbund
ULF arbejder for at få indflydelse, modvirke mobning og diskrimination af udviklingshæmmede, arrangere sociale aktiviteter for udviklingshæmmede.
Ulykkespatientforeningen
Det overordnede mål er at forbedre livsvilkårene for personer med varige skader efter en ulykke, gennem gratis råd og vejledning til alle personer som har været ude for en ulykke.
Vestfyens Ferieklub for handicappede og pårørende
Vi er en forening som arrangere rejser, for personer med fysisk handicap. Man skal være medlem af Dansk Handicapforbund for at deltage på rejserne. Vi er et team af frivillige ulønnede hjælpere som deltager på rejserne.
Kortpin for organisationer
Organisationer
Kortpin for aktiviteter
Aktiviteter
Kortpin for Frivilligcenter Odense
Frivilligcenter Odense